Recente opdrachten

juni 2022 - heden

Bestuurssecretaris a.i. bij het NICAM (de organisatie achter Kijkwijzer) Een mooie kans om in een voor mij nieuwe wereld van de media te duiken bij een organisatie die als missie heeft kinderen te beschermen tegen (mogelijk) schadelijke beelden. Na een wijziging in de governancestructuur ondersteun ik de directeur-bestuurder in haar nieuwe rol en de vormgeving van de processen. Verder spelen er veel strategische vraagstukken (regulering Netflix, YouTube, Insta en TikTok) en zijn we aan de slag met het opstellen van een meerjarenstrategie.

Mei 2021 - april 2022

Bestuurssecretaris a.i. bij Zorggroep Apeldoorn
Ziektevervanging bij organisatie voor ouderen- en revalidatiezorg met een grote veranderingsopgave.  Stroomlijning besluitvormingsprocessen en versterking governance.

januari 2021 - juli 2022

Secretaris Raad van Toezicht WilgaerdenLeekerweidegroep. Ondersteunende werkzaamheden voor RvT van deze recent gefuseerde stichting voor ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg. Ondersteuning in werving nieuw RvB.

augustus 2020 t/m april 2021

Bestuurssecretaris a.i. bij ZVH, woningcorporatie Zaandam. Ondersteuning en advisering bestuurder m.b.t. governancevraagstukken, ontwikkeling koersdocument 2021 en doorontwikkeling zelforganisatie. Advisering m.b.t. profiel nieuwe bestuurssecretaris/bestuursadviseur.

juli 2020 - december 2020

Procesbegeleider RIBW K/AM Begeleiding van 5 gesprekken met bestuur, managers en staf over wijziging in de besturingsstructuur volgens de deep democracy methode.

juli 2020

RIWIS Apeldoorn (GGZ beschermd wonen): organisatie strategiebijeenkomst en opstellen strategisch plan 2021-2024

januari 2020 t/m juni 2020

Bestuurssecretaris a.i. bij Woningbedrijf Velsen. Ondersteuning en advisering Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.  

augustus 2019 t/m december 2020

Project coordinator World Wide Women's Helplines Project in opdracht van het Global Network of Women's Shelters.  Voor deze mooie internationale opdracht reisde ik af naar Taiwan en New York om samen met de bestuursleden van het GNWS de basis te leggen voor het project lila.help: een website met alle hulplijninformatie van ieder land ter wereld voor vrouwen die het slachtoffer worden van seksueel of huiselijk geweld. Fondsenwerving voor de nieuwe projectleider van de volgende fase (vanaf 2021).  

Eerdere opdrachten