Recente opdrachten

januari 2020 - heden

Bestuurssecretaris a.i. bij Woningbedrijf Velsen. Ondersteuning en advisering Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Begeleiden dialoog over integriteit in de organisatie. Ik ben heel blij om een kijkje te mogen nemen in deze interessante sector.

september 2019 - heden

Project coordinator World Wide Women's Helplines Project in opdracht van het Global Network of Women's Shelters.  Voor deze mooie internationale opdracht reisde ik af naar Taiwan om samen met de bestuursleden van het GNWS de basis te leggen voor een projectplan om een website te creĆ«ren met alle hulplijninformatie van ieder land ter wereld voor vrouwen die het slachtoffer worden van seksueel of huiselijk geweld. In 2020 concentreer ik me op het werven van fondsen.

september t/m december 2019

Onderzoek en marktverkenning naar de mogelijke rol van Blijf Groep in de aanpak van ouderenmishandeling (beleidsscan, interne interviews met medewerkers en interviews met veldpartners). Adviesrapport.

oktober 2018 t/m juni 2019

Bestuurssecretaris a.i. bij RIBW K/AM - ondersteuning van de Raad van Bestuur en het management, specifiek gericht op organisatieontwikkeling en de verbinding van de hulpverleningsvisie met de organisatiestrategie:  o.a. door het organiseren van dialogen, uitwerken stappenplan, aanpassing van de overlegcyclus en ontwikkeling monitoringsinstrument. 

september t/m december 2018

Kwartiermaker landelijk netwerk sociale inclusie en participatie

in opdracht van de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie zet ik het landelijk netwerk sociale inclusie en participatie in de startblokken door de organisatie van een grote startbijeenkomst en scenario's te ontwikkelen over de governance- en contributiestructuur. 

maart t/m september 2018

Interim-bestuurssecretaris RIBW-alliantie

De RIBW-alliantie is een koepelorganisatie voor 21 RIBW-instellingen uit heel Nederland. Ik verving de bestuurssecretaris tijdens haar zwangerschapsverlof. Er spelen veel ontwikkelingen: het Ministerie van VWS is bezig met een Meerjarenagenda Beschermd Wonen en de RIBW-alliantie is samen met de Federatie Opvang en GGZ-Nederland bezig aan de opbouw van het landelijk Netwerk Sociale Inclusie en Participatie. Mooi om een bijdrage te kunnen leveren! Veel geleerd van de Haagse belangenbehartiging waar ik verantwoordelijk voor was.

april 2017 t/m januari 2018

Interim-bestuursadviseur CvB Christelijke Onderwijs Groep Ede (VO/MBO)

Het College van Bestuur van de Christelijke Onderwijsgroep Ede zocht ter ziektevervanging een interim-bestuursadviseur en rechterhand ter ondersteuning van de portefeuille bedrijfsvoering (HRM, Financien, Huisvesting, Marketing en Communicatie). Met veel plezier vervulde ik deze interim-functie en krijg daarmee een mooie blik in de wereld van het beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs. Bovendien een organisatie werkend vanuit de visie 'terug naar de bedoeling' van Wouter Hart, dat ik ken uit het sociale domein. Onderwerpen waaraan ik heb bijgedragen zijn: de herijking van de ondersteunende processen, nieuw innovatiebeleid voor en door docenten, het opstarten van de samenwerking tussen bedrijfsleven en het (nieuwe) Technovacollege voor de invulling van de innovatieve ruimte, versterking/verbetering medezeggenschapsstructuur en het behalen van een overeenkomst met vakbonden over het sociaal plan.

november 2016 t/m maart 2017

Kwartiermaker Alliantievorming voor Emancipator

Emancipator is een jonge en sympathieke pioniersorganisatie voor mannenemancipatie, die leeft van projectsubsidies. Het Ministerie van OC&W, directie Emancipatie, heeft voor 2017-2022 een nieuwe subsidieregeling opgesteld die het mogelijk maakt om als instelling voor 5 jaar een subsidie aan te vragen. Dat zou rust brengen. Mijn opdracht was om de mogelijkheden voor alliantievorming te verkennen, een alliantie onder leiding van Emancipator te vormen en samen met de alliantiepartners een Theory of Change op te stellen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het opstellen van de subsidie-aanvraag.